Ellen heeft vanwege haar drukke baan te weinig tijd om haar twee paarden te verzorgen en te trainen. Zij besluit daarom haar paard Mona Lisa te koop te zetten.

Mona Lisa is een erg braaf paard en is door Ellen op L2 dressuurwedstrijden uitgebracht. Helaas heeft Mona Lisa een kleine beperking. Bij te weinig beweging krijgt zij last van een op slot zittende knie. Ellen is bekend met deze beperking en zorgt er voor dat Mona Lisa voldoende beweging krijgt. Mona Lisa heeft daardoor bij Ellen weinig last van een op slot zittende knie.

Jessica komt af op een advertentie waarin Ellen Mona Lisa te koop aanbiedt. Zij spreken af dat Jessica over een week zal komen proefrijden. Jessica geeft bij Ellen aan dat zij een paard voor de lichte dressuursport zoekt.

Ellen ziet de bui al hangen. Straks verkoopt ze haar paard en staat Jessica met een paar maanden op haar stoep met de mededeling dat Mona Lisa niet voldoet omdat zij met regelmaat last heeft van een op slot zittende knie. Zij zit totaal niet te wachten op een juridische discussie of procedure achteraf. Ellen neemt contact op met haar advocaat met de vraag waar zij bij de verkoop om moet denken om de kans op ellende achteraf zoveel mogelijk te beperken.

Waar moet Ellen om denken bij de verkoop van Mona Lisa?

Mededelingsplicht en onderzoeksplicht

Een paard wordt door de koper voor een bepaald doel gekocht. Bijvoorbeeld dressuur, recreatie, fokkerij enzovoort. Het gebruiksdoel van het paard is van belang voor de eigenschappen die een paard moet bezitten. Het is daarom belangrijk voor de koper en verkoper om duidelijkheid te scheppen over het beoogde gebruiksdoel van de koper. Het is dan voor de koper en verkoper duidelijker welke eigenschappen het paard moet bezitten. Een leerpony moet bijvoorbeeld braaf zijn en een fokmerrie vruchtbaar.

De koper heeft de plicht om te onderzoeken of het paard de eigenschappen bezit die voor het gewenste gebruiksdoel nodig zijn. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan het stellen van vragen aan de verkoper, het paard onder het zadel uitproberen en het laten uitvoeren van een veterinaire keuring.

De verkoper heeft de plicht om bijzonderheden van het paard aan de koper te melden indien deze bijzonderheden voor de koper van belang kunnen zijn om te beoordelen of het paard voor het gebruiksdoel geschikt is. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan een omschrijving van het karakter van een paard, een omschrijving van het sportniveau van het paard, melden of met het paard succesvol of juist onsuccesvol is gefokt, melden of het paard wel of niet trailermak is en melding maken van de medische geschiedenis of andere medische of lichamelijke bijzonderheden.

Ellen heeft dus de plicht om aan Jessica te melden dat Mona Lisa last kan hebben van een op slot zittende knie.

Koopovereenkomst

In de praktijk kunnen koper en verkoper een koopovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk sluiten. Veelal ontstaan achteraf discussies omdat de gemaakte afspraken niet duidelijk zijn en zijn er problemen om de gemaakte afspraken te bewijzen tijdens een gerechtelijke procedure. Het is daarom aan te raden om een schriftelijke koopovereenkomst te sluiten.

De gemaakte afspraken en besproken bijzonderheden tussen kopen en verkoper kunnen in de overeenkomst worden opgenomen. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan het vastleggen van de volgende punten:
- het paard dat wordt verkocht;
- vastleggen wie de verkoper en koper zijn;
- de koopprijs, de betaalwijze en betaaltermijn;
- het gebruiksdoel;
- de leveringsdatum;
- wie de kosten van de veterinaire keuring zal voldoen;
- een eventuele proeftijd waarbij duidelijk is omschreven onder welke voorwaarden en gedurende welke periode de koper het paard terug mag brengen;
- een eventueel eigendomsvoorbehoud (de afspraak dat het eigendomsrecht pas naar de koper overgaat nadat hij of zij de volledige koopprijs heeft voldaan);
- eventuele toebehoren die de verkoper aan de koper zal overdragen (bijvoorbeeld zadel, hoofdstel, dekens enzovoort);
- de mededeling dat het paard een bepaalde beperking en/of afwijking heeft (bijvoorbeeld bepaald medicijngebruik, stalgebrek, beperking aan het bewegingsapparaat, enzovoort);
- eventuele overige afspraken/bijzonderheden.

De situatie van Ellen

Zoals eerder al aangegeven moet Ellen aan Jessica melden dat het paard Mona Lisa last van een vastzittende knie kan krijgen indien zij te weinig beweging krijgt. Ellen doet er verstandig aan om deze ‘beperking’ van Mona Lisa in een schriftelijke koopovereenkomst op te nemen. Jessica kan dan later niet hard maken dat Ellen over deze 'beperking' heeft gezwegen. Tevens kan Jessica er dan geen beroep op doen dat Mona Lisa niet voor het gebruiksdoel geschikt is omdat zij zo nu en dan last kan hebben van een vastzittende knie. Jessica wist immers voordat zij Mona Lisa kocht dat zij last kon hebben van een vastzittende knie. Het ligt dan op de weg van Jessica om nader te onderzoeken of Mona Lisa door deze ‘beperking’ nog wel geschikt is voor het gebruiksdoel. Door Mona Lisa toch te kopen accepteert zij deze ‘beperking’.

Daarnaast doet Ellen er verstandig aan om alle overige gemaakte afspraken in de koopovereenkomst op te nemen en om tijdens de contacten met Jessica niet alleen te zijn. Op dergelijke wijze heeft Ellen een getuige die in een eventuele gerechtelijke procedure een getuigenis af kan leggen met betrekking tot hetgeen tussen Ellen en Jessica is besproken.

Ik merk hierbij op dat de bovenstaande juridische materie in dit artikel slechts in een notendop is besproken en dat u in de praktijk nog met vele andere aspecten te maken kunt krijgen die bij onderhavig onderwerp een rol spelen. Helaas kunnen niet alle aspecten in bovenstaand artikel wordt verwerkt. U kunt daarom ook geen rechten aan dit artikel ontlenen.

Geschreven door advocaat Femke de Reus

Uw specialist in hippisch recht!

www.reusinpaardenrecht.nl

www.reusadvocatuur.nl

Bent u benieuwd naar wat Reus Advocatuur voor u kan beteken? Lees dan verder op onze speciale pagina over Koop en verkoop. Of maak een afspraak voor ons gratis spreekuur!