Karin heeft haar paard gestald bij een pensionstal, maar kan door omstandigheden de stallingskosten niet meer opbrengen. Hoe kan de stalhouder ervoor zorgen dat Karin toch aan haar financiële verplichtingen voldoet?

Karin heeft haar paard Wodan al ruim drie jaar gestald bij pensionstal 'Boszicht' van Klaas. Boszicht beschikt over een binnenbak, twee buitenbakken, een springtuin, een stapmolen en diverse andere faciliteiten. Klaas en zijn personeel dragen er naast het voeren zorg voor dat op werkdagen de stal van Wodan wordt uitgemest, Wodan een halfuur in de stapmolen loopt en twee uren in de paddock staat. Karin heeft met Klaas afgesproken dat zij hem maandelijks een bedrag van € 270,-- voldoet.

Door financiële tegenslagen heeft Karin diverse schulden. Haar schulden lopen dusdanig op dat zij Klaas nog maar met moeite iedere maand een deel kan betalen. Klaas komt Karin tegemoet door een betalingsregeling met haar overeen te komen. Na enige maanden kan Karin ook de betalingsregeling niet meer nakomen.

Karin kan Klaas niet meer betalen en de schuld aan Klaas wordt daardoor groter en groter. Klaas heeft Wodan op stal staan, geeft hem te eten, mest zijn stal uit en zet hem in de stapmolen en paddock en Karin maakt gebruik van zijn faciliteiten zonder dat Klaas daar nog een vergoeding voor krijgt. Kortom het kost Klaas geld in plaats van dat het hem geld oplevert.

Klaas heeft Karin al diverse malen schriftelijk op haar betalingsverplichting gewezen, maar betaling blijft helaas uit.

Wat kan Klaas doen om Karin tot betaling te bewegen?

Karin en Klaas hebben een overeenkomst gesloten. De afspraak is immers dat Wodan bij Klaas op stal staat, Klaas Wodan verzorgt, Karin de faciliteiten mag gebruiken en dat Karin voor dit alles maandelijks € 270,-- aan Klaas voldoet. Klaas heeft dus de verplichting om Wodan bij hem te stallen, te verzorgen en Karin in de gelegenheid te stellen om de faciliteiten te gebruiken. Karin heeft de verplichting om Klaas maandelijks € 270,-- te betalen.

Prestatie opschorten
Indien een partij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, dan mag de andere partij zijn verplichtingen opschorten. Met andere woorden: als de één niet presteert, hoeft de ander ook niet te presteren. Hierbij merk ik wel op dat men hierbij naar redelijkheid moet handelen. De opschorting van de ene partij moet dus wel in verhouding staan met de niet nakoming van de andere partij. Men moet dus wel proportioneel handelen.

Karin komt de overeenkomst niet na aangezien zij niet zoals afgesproken € 270,-- per maand aan Klaas voldoet en ook de betalingsregeling niet meer nakomt. Klaas heeft daardoor het recht om zijn verplichtingen op te schorten. Klaas hoeft Karin dus bijvoorbeeld geen gebruik meer te laten maken van zijn faciliteiten en hoeft Wodan geen volledige verzorging meer te bieden. Klaas moet echter wel in de basisbehoefte van Wodan blijven voorzien!

Retentierecht
Klaas kan er ook voor kiezen om gebruik te maken van zijn retentierecht. Gebruik maken van het retentierecht houdt in dat Klaas de eigendommen van Karin achterhoudt in afwachting van haar betaling. Hierbij is wel vereist dat de vordering van Klaas opeisbaar is en dat er samenhang bestaat tussen de overeenkomst en de spullen die Klaas achterhoudt. Hij kan bijvoorbeeld de zadelkist van Karin met een slot afsluiten, haar trailer blokkeren en zelfs de stal van Wodan van een slot voorzien.

Gerechtelijke procedure
Klaas kan ook een gerechtelijke procedure starten door Karin door een deurwaarder te laten dagvaarden. Een rechter zal dan beoordelen of en hoeveel Karin aan Klaas moet betalen en dit in een vonnis vastleggen.

Indien de vordering van Klaas op Karin niet hoger dan € 25.000,-- is, zal Karin voor de kantonrechter moeten verschijnen. Klaas hoeft zich dan niet verplicht door een advocaat te laten bijstaan. Indien Klaas een juridisch leek is, doet hij er echter wel verstandig aan om zich door iemand met juridische kennis bij te laten staan.

Indien de rechter van oordeel is dat Karin een bepaald bedrag moet betalen, kan Klaas een deurwaarder inschakelen voor de tenuitvoerlegging van het vonnis. De deurwaarder zal Karin waarschijnlijk eerst aanschrijven met het verzoek om te betalen. Indien betaling uitblijft, zal de deurwaarder overgaan tot verdere incasseringsmaatregelen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld inbeslagname van de auto van Karin, haar huis of zelfs haar paard. Als Karin vervolgens nog steeds weigert te betalen of niet kan betalen, zal de deurwaarder veelal overgaan tot verkoop van hetgeen hij in beslag heeft genomen. Klaas wordt dan voldaan uit de verkoopopbrengst; na aftrek van de overige kosten zal Karin het eventuele restant van de verkoopopbrengst ontvangen.

Tip
Mocht u zelf ooit eens in de schoenen van Klaas komen te staan, zorg er dan voor dat u zoveel mogelijk schriftelijk, het liefst per aangetekende post, vastlegt. Stel in uw brieven duidelijke termijnen en wijs op de gevolgen. Indien u uw eigen prestaties op gaat schorten of gebruik wenst te maken van uw retentierecht, maak dit dan schriftelijk kenbaar aan de andere partij en geef daarbij aan waarom u dit doet. Wacht niet te lang met het inschakelen van een juridisch deskundige indien u zelf over te weinig juridische kennis bezit. Maak daarnaast een kosten-/batenanalyse om verdere financiële schade te vermijden.

Ik merk hierbij op dat in dit artikel het onderwerp 'wanbetalende pensiongasten' slechts in een notendop wordt besproken en dat u in de praktijk nog met vele andere aspecten te maken kunt krijgen die bij het onderhavige onderwerp een rol spelen. Het is daarom verstandig om u te laten adviseren.

Geschreven door advocaat Femke de Reus

Uw specialist in hippisch recht!

www.reusinpaardenrecht.nl

www.reusadvocatuur.nl

Bent u benieuwd naar wat Reus Advocatuur voor u kan beteken? Lees dan verder op onze speciale pagina over Overige. Of maak een afspraak voor ons gratis spreekuur!